EMPLENAR:

O REMETRE:

  1. Correu postal o personalment a l'adreça: GRAUSTIC, Via Laietana, 39, 3a planta - 08003 Barcelona
  2. E-mail: info@graustic.cat
  • Fotocòpia del títol acadèmic
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotografia tipus DNI

Si teniu qualsevol dubte podeu trucar al 93 434 20 70 o enviar un correu electrònic a: info@graustic.cat o entrar a la pàgina web www.graustic.cat

QUOTA:
Quota associat: 30 € el trimestre
Quota jubilat i en situació d'atur: 9 € el trimestre (en el cas d'estar en situació d'atur caldrà aportar el document DARDO que expedeix el SOC, o qualsevol document que demostri fefaentment que s'està inscrit a l'INEM).

Aquesta documentació s'haurà d'actualitzar periòdicament.

 

Sol·licitud d'associació