L’Associació ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (en endavant GRAUSTIC) neix el novembre del 2016, a partir de la voluntat d’un grup de professionals de les TIC a Catalunya de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu davant dels diferents agents que intervenen en el sector.

PRINCIPALS OBJECTIUS

 • Ostentar la representació associada dels professionals de les TIC davant Institucions i els poders públics.
 • Assessorar als Organismes oficials, Entitats i particulars en les matèries de la seva competència emetent informes i resolent consultes que li siguin interessades pels mateixos o pels seus associats.
 • Vetllar pel prestigi moral i  social i tècnic dels seus associats i per millorar el paper dels professionals de les TIC a Catalunya mitjançant l’adhesió a d’altres associacions afins europees.
 • Impulsar, contribuir i establir una estreta col·laboració al progrés de les tècniques pròpies de la professió, a la difusió de les mateixes, ajudant a la investigació científica i a l’establiment de les normes tendents a incrementar l’eficàcia dels professionals en el desenvolupament de les seves activitats.
 • Promoure la gestió de totes les disposicions legals que es considerin relatives al desenvolupament i eficàcia de l’exercici de la professió, així com mantenir informats als associats de les novetats legislatives d’interès que apareguin.
 • Fomentar relacions amb entitats anàlogues nacionals o estrangeres existents o que pugin existir en un futur, amb la possibilitat d’adherir-se a les mateixes. L’adhesió a d’altres associacions es decidirà en junta, no sent necessari la convocatòria d’assemblea.
 • Organitzar i concórrer a Congressos nacionals i internacionals.
 • Actuar d’Àrbitre si els membres de l’Associació se sotmeten a ell.
 • Obtenir una representació (a petició d’un nombre representatiu d’associats de cada província) de l’Associació a cadascuna de les províncies catalanes.

ASSOCIATS

Actualment formen part de l’associació de forma voluntària totes aquelles persones que treballen en el sector de les TIC, independentment de la seva formació acadèmica.

Això els permet disposar d’un vot a l’assemblea, on poden ser elegits pels llocs de representació i intervenir en els òrgans de govern, serveis i activitats de l’associació d’acord amb les normes legals estatuàries.

És missió de GrausTIC informar de totes les activitats als seus associats, crear grups de treball i promoure tota aquella activitat relacionada amb les TIC que sigui demandada i aprovada en Assemblea per la Junta Directiva.

COM FUNCIONA GRAUSTIC

L’Associació GrausTIC està gestionada per una Junta de la qual han sorgit diverses comissions i grups de treball, que funcionen de forma autònoma.

Qualsevol associat pot formar part de les comissions i grups de treball que trobi interessants, o proposar-ne de nous. En els grups de treball es vol treballar en col·laboració amb fabricants o empreses de caire tecnològic, per a aprofundir en aspectes normatius, establir criteris GrausTIC o simplement tractar temes que preocupen al sector i que poden sorgir dels mateixos associats.

PER QUÈ FORMAR-NE PART?

 • Perquè volem fer sentir la nostra veu davant els actors implicats en el sector de les TIC.
 • Perquè aconseguir una important massa crítica ens permetrà guanyar influència en la presa de decisions que afectin al nostre col·lectiu.
 • Perquè davant la perspectiva econòmica actual, només la unió i coordinació d’esforços ens permetrà guanyar la visibilitat necessària per a millorar les condicions de treball en el nostre sector.
 • Perquè GrausTIC genera espais de debat entre diverses tipologies d’empreses, i afavoreix la formació tècnica dels professionals que hi treballen.
 • Perquè formar part de GrausTIC implica garantia, ja que la Comissió Tècnica vetlla perquè tots els associats compleixin els mateixos requeriments de qualitat en els serveis oferts

ET DEFENSEM

 • Treballem per què les entitats públiques tinguin en compte les competències dels professionals de les TIC.
 • Vetllem per introduir nous talents i iniciatives, assegurar la Formació i promoure l’Ocupació dels nostres associats.
 • Ens estem posicionant per ser l’interlocutor tecnològic del col·lectiu pel que fa a l’emissió de nova normativa tècnica que ens afecti, recolzats per convenis universitaris i escoles especialitzades.

COL·LABOREU AMB NOSALTRES

 • Podreu formar part d’un projecte viu que treballa per defensar els interessos dels professionals de les TIC, aportant la vostra visió i suggerint de forma fàcil i directa possibles línies d’actuació.
 • Podreu participar activament en el dia a dia de l’associació, assistint si ho desitgeu, a les reunions periòdiques dels grups de treball impulsats des de la Comissió Tècnica, per tal de participar en l’elaboració de documentació i normativa.
 • Podreu inserir els vostres banners publicitaris en un lloc destacat de la pàgina web de GrausTIC, així com fer arribar informació actualitzada de les vostres novetats als associats, a través de l’apartat “Els socis informen”.
 • Tindreu la possibilitat de publicar articles tècnics de divulgació al web, sempre sota la supervisió de continguts de la Comissió Tècnica.
 • Podreu organitzar com a mínim una jornada tècnica a l’any per als socis de GrausTIC i d’altres empreses interessades, el contingut de la qual haurà de ser supervisat i aprovat per la Comissió Tècnica.
 • Podreu formar part del Comitè de creació de la Diada de les TIC.
 • També podreu esponsoritzar altres actes organitzats per l’associació.
 • En definitiva, formareu part activa d’una entitat que garanteix una elevada qualitat en la feina desenvolupada pels seus integrants i que treballa per a dotar al sector de les TIC de la dignitat i la importància que mereix.

ÚLTIMES ACCIONS

 • GrausTIC i Epitech (European Institute of Technology) han signat un acord de col·laboració per al foment dels professionals de les TIC. Aquesta col·laboració es durà a terme en diferents àmbits com ara la capacitació digital a professionals, empreses, institucions i universitats. …

GrausTIC destaca que la implantació de Epitech a Catalunya és un pas molt important donada l’àmplia solvència i experiència que té des de fa anys en el sistema educatiu superior francès.

 • Des del 22 al 25 de març GrausTIC va estar al Saló de l’Ensenyament de Fira de Barcelona donant a conèixer l’Associació i ajudant als estudiants per  tal que decideixin el seu futur estudiantil.

A l’estand hi van assistir diversos nois i noies que no tenen clar el seu futur, però amb el nostre assessorament i la seva il·lusió en portar a terme els seus estudis d’enginyeria, podran gaudir dels avantatges que suposa pertànyer a l’Associació GrausTIC en un futur no massa llunyà.

 • El 29 de setembre de 2017 tindrà lloc al Cosmocaixa la 16a edició de la Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya. Aquesta edició sota el lema “Capacitació Digital, Indústria i Societat” constarà de 5 taules i la participació de ponents de nivell. Hi assistiran diverses personalitats del món de l’Administració autonòmic i estatal.

Patrocinadors Gold

logo-presidencia_file
diputacion-barcelona
ayuntamiento-barcelona
fhios
orange
telefonica
cisco-512_file
cisco-512_file

Adherits a

logo APTICC

Col·laborem amb

logo tecnonews
Banc de Sabadell